ဝယ်ယူပုံ အဆင့်ဆင့်

Step 1

 

1. အရောင်ရွေးချယ်ပါ။
2. Size ရွေးချယ်ပါ။
3. မှာယူမည့်အရေအတွက်ရွေးချယ်ပါ။
4. Add To Card ကိုနှိပ်ပါ။


Step 2

 

1. View Cart ကိုနှိပ်ပါ။


Step 3

 

1.Check Out ကိုနှိပ်ပါ။


Step 4

 

1. အမည်အပြည့်အစုံ ဖြည့်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

2. ပစ္စည်းပို့ရမည့်လိပ်စာ အပြည့်အစုံဖြည့်ပေးရပါမယ်။ နယ်မြို့များမှ မှာယူသော customer များသည် တင်ပေးရမည့်ကားလိုင်းအမည်ပါ ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။

3. မြို့အမည် ဖြည့်ရန်။

4. လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အမှန်ကို ဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

5. အားလုံးဖြည့်ပြီးပါက Continue to next step ကိုနှိပ်ပါ။


Step 5

 

1. ရန်ကုန်မြု့အတွင်း Customer များအတွက် Cash On Delivery payment ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

2. နယ်မြို့များမှ Customer များအတွက် Bank Transfer payment ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

3. Continue to next step ကိုနှိပ်ပါ။


Step 6

 

ပြထားသည့် Message ပေါ်လာလျှင် Order မှာယူမှု အောင်မြင်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။