Men Shirt

S (in) M (in) L (in)
ပုခုံး (Shoulder) 15 1/2 16 1/2 17 1/2
ရင်ကျယ် (Bust) 18 19 20
ခါးကျယ် (Waist) 17 18 19
ကိုယ်ရှည် (Body Length) 26 ¼ 27 ¼ 28 ¼
လက်မောင်းဝ အကျယ် (Sleeve Width) 8 ¼ 8 ½ 9
လက်ရှည် (Sleeve Length) 24 ¾ 25 ¼ 25 ¾
လက်ဝအနားကျယ် (Wrist) 4 ¼ 4 ½ 4 ¾