Women Shirt

S (in) M (in) L (in)
ပုခုံး (Shoulder) 14 ½ 15
ရင်ကျယ် (Bust) 16 ¾ 17 ¾
ခါးကျယ် (Waist) 15 ½ 16 ½
ကိုယ်ရှည် (Body Length) 24 24 ½
လက်မောင်းဝ အကျယ် (Sleeve Width) 7 ½ 8
လက်ရှည် (Sleeve Length) 23 ½ 24
လက်ဝအနားကျယ် (Wrist)